Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Zmluvy

Zmluvy 2013

Dodatok č.5 k zmluve č. 50-000036538PO2010 o dodávke vody.
Dodatok č. 2 k ZoD č. 30122011 zo dňa 30.12.2011 na dielo Protipovodňové opatrenia v obci Kapušany - Úprava toku Ladianka
Dodatok 1/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 15.3.2005
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č.23/10/2012.Odstránennie havarijného stavu.
Licenčná zmluva. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
ZMLUVA O DIELO č.04/11/2013. Zateplenie fasády na Materskej škôlke Kapušany.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb..Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2013.
Zmluva o bezhotovostnom predaji č.3/2013 zo dňa 4.11.2013. Dohoda o odbere tovaru.
zmluva c. 3.pdf (223.17 kB)
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FIN.PRÍSPEVKU MIKROPROJEKTU. Zmluva č.PL-SK/PO/IPP/III/003, Kultúra "bez bariér,,-slovensko-poľské stretnutie soc.marginalizovaných skupín.
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO, číslo 4911.2070002PKO,EUROVIA, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice. "Úprava Kapušianskeho potoka.,,
dodatok 4911.pdf (64.75 kB)
Kúpna zmluva 4/2013 o predaji pozemku pre Jaroslava Szanta
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č.21/10/2012. Odstránenie havarijného stavu - strecha na Základnej škole Kapušany.
ZMLUVA O DIELO č.21/10/2012. Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Kapušany
Zmluva COOP Jednota, spotrebné družstvo Prešov, Konštantínova ul.č.3.Akceptácia poukážok na nákup tovaru.
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom.
Licenčná zmluva o použití diela verejným vykonaním. LITA,autorská spoločnosť, Mozartova 9,P.O.B.28, 810 01 Bratislava.
ZMLUVA O DIELO. Kapušany odkanalizovanie ulice Topoľovej
ZMLUVA o výkone spravy majetku obce, spočivajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho zariadnia, VKS, ČOV v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu ID078DSP04
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štat.rozpočtu prostrednícstvom rozpočtu MKSR na rok 2013.Číslo MK 6834/2013/2.5. Knižnica
zmluva 6834.pdf (432.16 kB)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - uloženie dažďovej kanalizáci v ramci stavby Kapušany - odkanalizovanie
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - uloženie dažďovej kanalizáci v ramci stavby Kapušany - odkanalizovanie ul.Topoľovej.
ZMLUVA O DIELO č. D 235/2013,Dodávka a montáž kamerového systému.
Zmluva o záujovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce Kapušany.
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2013
Darovacia zmluva č. ZML 13 0047. Tovar kamenina z lomu.
Darovacia zmluva č. ZML 13 0047. Tovar kamenina z lomu.
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH ZÁVAZKOVÝCH VZŤAHOV
Zmluva o nájme nebytových priestoroch ZŠ - elokované pracovisko. Súkromná ZUŠ Prešov č.4/2013
Zmluva o dielo s TRIGLAV Archeologická spoločnosť. s.r.o. na výkon archeologického prieskumu pri projekte Konzervácia predhradia a paláca hradu Kapušany, 2.etapa
triglav.pdf (420.49 kB)
Poistná zmluva č.11 11800.Úrazové poistenie-102-krátkodobé-hradné práce.Obnova kultúrneho dedičstva-hrad Kapušany.
ZMLUVA č. 108/2013/00 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.
ZMLUVA O ZÁUJMOVOM VZDELÁVANÍ DETÍ S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ OBCE KAPUŠANY A O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A SPOSOBE ICH KONTROLY
Dohoda č.1/§54/2013 o poskytnutí nenavratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu. Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva
dohoda c.1.pdf (899.41 kB)
Príkazná zmluva 331 - 1 / 2013
MANDÁTNA ZMLUVA č.1/2013. Konzervácia predhradia a paláca hradu Kapušany, 2.etapa
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2013 - konzervácia predhradia a paláca hradu Kapušany
Dodatok 2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi z 15.3.2005.
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 40/013/11. Dodatok č.2
Zmluva o termínovanom úvere č.40/006/13. Prima Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o vypracovaní aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie obce Kapušany.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30803/ZoBKZ-313/2012 Kapušany/0229/MPV PO
dodatok č. 2 k zmluve o dielo 3A-ZoD-0081112 s O.S.V.O. comp, a.s.
Mandátna zmluva 2/2013 - Urban Planning s.r.o. Územného plánu obce Kapušany. Zmeny a doplnky 2013.
Zmluva o dielo číslo 11042013. Rekonštrukcia a modernizácia ihriska v Obci Kapušany
Zmluva o dielo č. 13042013.Parkový smfiteáter Kapušany, objekt SO 04 Ozvučenie
Zmluva o dielo číslo 12042013. Parkový amfiteáter Kapušany, objekt Spevnené plochy.
ZMLUVA O PRIPOJENÍ č. 0100346901. VSD
Zmluva o zriadení vecného bremena s Jánom Klobušovským
ZMLUVA O DIELO č. 22/10/2012. Okná na ZŠ Kapušany
DODATOK č.1 k mandátnej zmluve MZ zo dňa 31. 3. 2011
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 22/10/2012.
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu s SPP
dodatok 2 spp.pdf (275.00 kB)
Mandátna zmluva č. 4/2013 s Ing. Karolom Petzom - stavebný dozor projektu Parkové hľadisko
mz 2013 petz.pdf (462.56 kB)
Zmluva o dielo s OVO-MONT spol. s r.o. výstavba Parkové hľadisko
Zmluva č. 823571017-2-2013 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 50a a §151o a nasl..
DODATOK č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600011.
DODATOK č 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600005.
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu ID 3367DSP01
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2603667, č.A1888247,čB0497369 .
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU založeného ZMLUVOU O SPOLUPRÁCI č. 131/2012-IZ-5.0/V
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kúpna zmluva č. 3/2013 s Ing. arch. Slavomírom Gmitterom na predaj par. č. 1500/43
Kúpna zmluva č. 2/2013 s Boženou Gmitterovou na predaj par. č. 1500/42 a budovy súp. č. 623 na par. č. 1514
Kúpna zmluva č. 1/2013 s Mgr. Adriánov Gmitterovou na predaj parcely 1500/41
Zmluva o poskytovaní služieb. Projekt,, Kultúra bez barier"
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb s ARDE, s.r.o. k projektu Úprava Kapušianského potoka
Zmluva o dielo,,Kultúra bez bariér,,
Zmluva o pôžičke.C.M.R Slovakia, s.r.o.,Bardejovská 13, 080 06 Prešov
Príkazná zmluva na výkon VO k stavbe parkové hľadisko
PRÍKAZNÁ ZMLUVA PL-SK/PO/IPP/III/003. ,,KULTÚRA BEZ BARIÉR,, slovensko-poľské stretnitie soc. marginalizovaných skupín.
PRÍKAZNÁ ZMLUVA ,,Kultúra bez bariér,, Slovensko-poĺské stretnutia. PL-SK/PO/IPP/III/003
Počet zobrazených