Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Dokumenty obecného úradu

VZN

Dodatok č.4/2014 k VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie pov.škol.dochádzky na ZŚ.
dodatok 4-2014.pdf (276.01 kB)
VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kapušany Zmeny a doplnky 2013
vzn 1 -2014.pdf (288.47 kB)
DOTATOK č. 1/2013 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch.
dodatok 1 2013.pdf (281.34 kB)
VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení
Dodatok č.1/2012 k VZN 5/2011 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Kapušany
Dodatok č.1/2012 k VZN 7/2011 o poplatkoch za úkony a služby poskytované Obecným úradom v Kapušanoch
Dodatok č.1/2012 k VZN 4/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany
Dodatok č.1/2012 k VZN 8/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany
Dodatok č. 3/2012 k VZN 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole škole Kapušany č.367
Dodatok č. 1/2012 ku VZN č. 2/2006 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce a dotácie štátu
VZN č. 9/2011 o nakladaní s komunálnylmi odpadmi a s drobnýomi stavebnými odpadmi na území obce Kapušany
VZN č. 8/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany
VZN 7/2011 o Poplatkoch za úkony a lužby poskytované obecným úradom v Kapušanoch
vzn 7 11.pdf (614.81 kB)
VZN č. 5/2011 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Kapušany
VZN č. 6/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO - podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kapušany
Dodatok č. 2 k VZN 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN č. 5/2010 o organizácii miestného referenda
VZN č. 4/2010 Domový poriadok pre byty nižšieho štandardu
VZN č.3/2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Kapušany a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
Trhový poriadok
VZN č.2/2010 o zvláštnom užívaní ciest na území obce Kapušany
VZN č.1/2010 o podmienkach podnikania na území obce Kapušany
Dodatok č.1/2009 k VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Kapušany
VZN č.5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Kapušany
Dodatok č.1/2009 k VZN č.7/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany
VZN č.3/2009 Požiarny poriadok
Dodatok č.1/2009 k Cintorínskemu poriadku
VZN č.2/2009 O umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby na území obce Kapušany
vzn_2_2009.pdf (88.31 kB)
VZN č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Kapušany č. 367
Dodatok č.3/2009 k VZN 4/2007 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Kapušany
Dodatok č.2/2008 k VZN č. 4/2007 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Kapušany
Dodatok č.1/2009 k VZN č. 2/2008 O výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce Kapušany
Žiadosť o dotáciu - príloha k VZN 5/2008
VZN č. 6/2008 O chove spoločenských a hospodárskych zvierat na území obce Kapušany
vzn_6_2008.doc (124.00 kB)
Dodatok č.1/2008 k VZN č. 4/2007 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Kapušany
VZN č. 7/2008 O výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kapušany
vzn_7_2008.doc (114.00 kB)
VZN č.5/2008 VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kapušany
vzn_5_2008.doc (156.00 kB)
VZN č.3/2008 O podmienkach nájmu obecných nájomných bytov nižšieho štandardu
vzn_3_2008.doc (102.00 kB)
VZN č.2/2008 O výške nájmu nebytových priestorov
vzn_2_2008.doc (78.50 kB)
Priloha k VZN č.3/2007
VZN c. 6/2007 Domovy poriadok
VZN č. 4/2007 O udržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany verejných priestranstiev a zelene na území obce Kapušany
vzn c. 4-2007.doc (105.00 kB)
VZN č. 3/2007 O poskytovaní jednorázových sociálnych dávok obcou Kapušany
VZN č.2/2006 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov obce a dotácie štátu
vzn .2 2006.pdf (843.20 kB)
Počet zobrazených