Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Zmluvy

Zmluvy 2012

DODATOK Č 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENAVRÁTNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 067/2.1 MP/2011
dodatok .2.pdf (108.95 kB)
Príkazná zmluva č. 331-1/2013
DODATOK 1/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 15.3.2005 na vývoz nebezpečného odpadu.
Dohoda číslo 420/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedenéhov evidencií uchádzačov o zamestnanie.
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 3A-ZoD-0081112 k rekonštrukcii verejného osvetlenia
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 4909.1070007PKO s Eurovia SK na realizáciu stavby Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany
Kúpna zmluva č.1/2012 s Jánom Klobušovským, predaj pozemku na PD
DODATOK č.2 k mandátnej zmluve MZ 311 0-2010 zo dňa 30.9.2010. Regenerácia centrálnej časti obci
DODATOK č.2 k mandátnej zmluve MZ 311 0-2010 zo dňa 30.9.2010. Regenerácia centrálnej časti obci
ZMLUVA O DIELO 3A-ZoD-0081112
Dodatok 1 k zmluve externý manažment , chodník CH 5
Dodatok 1 k zmluve externý manažment , CH2 - 1.etapa
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP k chodniku CH5 s PPA
dod 1 ch5.pdf (105.54 kB)
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP k chodniku CH2 s PPA
dod 1 ch2.pdf (108.95 kB)
Dodatok č.1 k ZoD č. 30122011 zo dňa 30.12.2011 na dielo "Protipovodňové opatrenia v obci kapušany - Úprava toku ladianka"
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z dňa 25.6.2012, Výstavba chodníka ku mlynu
Zmluva č. 86003 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva o prenájme s FAMT Prešov, prenájom ihriska
zmluva famt.pdf (320.54 kB)
Kúpna zmluva č. 2/2012 s Marekom a Alžbetou Leškovou na predaj pozemku 1500/37
Príkazná zmluva č.1/2012 s prikazníkom ako správcu 18. b.j. v Kapušanoch
Dodatok č. 1 k zluve o dielo k Výstavbe a rekonštrukcii chodníka CH 2 - 1. etapa, C.M.R-. Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Výstavba a rekonštrukcia chodnika CH 5
VSE zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. Číslo zmluvy: 100346901ZoP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z dňa 25.6.2012 s firmou SCHOTT, s.r.o, Bardejov, doplňujúce práce na etape III - chodník ku mlynu
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.,
Zmluva VSE o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, č.zmluvy: 100346938ZoP.
Zmluva VSE o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, č.zmluvy: 100346657ZoP.
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, č.zmluvy: 100434928ZoP
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, č.zmluvy: 100346774ZoP
Mandátna zmluva č. 2012/04 BARDSPOL, spol.s r.o., zabezpečenie odborne spôsobilej osoby k zákazke Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kapušany
Mandátna zmluva č.3/2012, Ing. Karol Petz, zabezpečenie stavebného dozoru k stavbe "Kapušany - chodník ku mlynu"
Zmluva o poskytnutí služieb, Mgr. Milan Glevický - MimoArt, zabezpečenie publicity projektu "Úprava Kapušianskeho potoka"
Dodatok 1 k zmluve externý manažment k chodník CH2 - 1.etapa
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 28022011 zo dňa 28.2.2011 - výstavba parkového amfiteátra
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2012 (ZS, ambulancia MUDr. Gazdík))
Zmluva o spolupráci, Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 15. 11. 2010 na zhotovenie projektovej dokumentácie k stavbe "Parkový amfiteáter"
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluva o dielo, názov stavby: Kapušany - chodník ku mlynu
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4909.1070007PKO, "Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany"
Zmluva o dielo č. 01/12, projekt: Hrad Kapušany - Odstránenie havarijného stavu predhradia
Mandátna zmluva č. 1/2012, projekt: Hrad Kapušany - odstránenie havarijného stavu predhradia
Kúpna zmluva uzatvorená medzi Obec Kapušany a Marjián Šupa, Malotraktor KUBOTA B2420 DS
Nájomná zmluva č. 7-4400/3000NZ/2012 medzi SÚC PSK a Obec Kapušany
Zmluva medzi ENVIGEO,a.s. a Obec Kapušany (prenájom reklamnej plochy)
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 40/013/11, Dodatok č. 1 medzi Prima Banka Slovensko,a.s. a Obec Kapušany
Zmluva o termínovanom úvere č. 40/037/06, dodatok č. 2 medzi Prima banka Slovensko,a.s. a Obec Kapušany
Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"
Mandátna zmluva medzi Obec Kapušany a Ing. Tapšák na dodanie tovaru: "Malotraktor s príslušenstvom"
Poistná zmluva č. 1111407, úrazové poistenie-102-krátkodobé aktivačné práce
Dodatok č. 1/DZ2214012049000101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012049001 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obec Kapušany
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 823571016-2-2012 medzi ŽSR a Obec Kapušany
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kukltúry Slovenskej republiky číslo: MK-7199/2012/1.4
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2012 medzi Obec Kapušany a Ing. Miroslav Bohata
Dodatok č. 7/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov (ZS, MUDr. Hašeková)
Dodatok č. 2/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov (ZS, MUDr. Hromjaková)
Dodatok č. 5/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov (ZS, ambulancia MUDr. Macková)
Dodatok č. 3/2012 k NZ o dočasnom užívaní pozemku (pozemok pod budovou vedľa obecného úradu)
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o nájme nebytových priestorov (ZS, MUDr. Havrilla)
Dodatok č. 1/2012 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní budovy (hosp. budova - krecht na PD)
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4/2009/4400 zo dňa 30. 6. 2009 medzi SÚC PSK a Obec Kapušany
Nájomná zmluva č. 4/2012 o dočasnom užívaní pozemku (pozemok pod stánkom zeleniny)
Dodatok č. 1/2012 k najomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku (novinový stánok)
Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov (kávomat ZS)
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Zmluva č. 8674208U08 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie medzi Enviromentálny fond a Obec Kapušany, názov akcie: Sanácia havarijného zosuvu v obci Kapušany - 1. etapa: Odborný geologický dohľad
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4600005 medzi Pôdohospodárska platobná agentúra a Obec Kapušany, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH5
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 46000011 medzi Pôdohospodárska platobná agentúra a Obec Kapušany, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníka CH2-1.etapa
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 460000t medzi Pôdohospodárska platobná agentúra a Obec Kapušany, názov projektu: Parkový amfiteáter
Nájomná zmluva o nájme pozemku medzi Obec Kapušany a ŽSR za účelom realizácie: Preventívnych protipovodňových opatrení v rámci prioritnej osi č. 2 Ochrany pred povodňami, operačného cieľa 2.1 s názvom stavby "Úprava potoka Ladianka"
Zmluva o dielo Vykonávanie odborného geologického dohľadu na geologickú úlohu "Sanácia havarijného zosuvu v obci Kapušany - 1. etapa"
Zmluva o dielo č. 4911.2070002PKO "Úprava Kapušianskeho potoka"
Mandátna zmluva "Sanácia havarijného zosuvu v Obci Kapušany - 1.etapa" verejné obstarávanie
Zmluva o dielo "Sanácia havarijného zosuvu v obci Kapušany - 1. etapa"
Dodatok č. 5/2011 k zmluve o nájme nebytových priestorov v budove ZS Kapušany, MUDr. Makuch
Dodatok č. 3/2011 k nájomnej zmluve (reštaurácia Legenda) uzavretej dňa 1. 2. 2009
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých
Nájomná zmluva medzi Slovenský vodohospodársky podnik a obec Kapušany, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Mandátna zmluva č. 0060-2012medzi Obec Kapušany a Ing. Karol Fábry, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Nájomná zmluva č. 13/2011, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Nájomná zmluva č. 12/2011, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Nájomná zmluva č. 11/2011, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Nájomná zmluva č. 10/2011, projekt "Preventívne protipovodňové opatrenia - úprava potoka Ladianka"
Záložná zmluva - MDVaRR, 6b.j.
Mandátna zmluva medzi Obec Kapušany a Ing. Karol Fábry, stavebný dozor na stavbe "Úprava Kapušianskeho potoka"
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 15.3.2005 na vývoz nebezpečného odpadu
Nájomná zmluva č. 7/2011 medzi Obec Kapušany a Ing. Milan Maňkoš, salónik v KD
Zmluva o poskytnutí služieb: Riadenie a implementácia projektu s názvom "Protipovodňové opatrenia v obci Kapušany - Úprava toku Ladianka"
Zmluva o poskytovaní služieb medzi Livonec,s.r.o. a Obec Kapušany
Zmluva č. 10/2012 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver č. 40/047/09, dod. č. 3
Počet zobrazených