Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Zmluvy

Zmluvy 2014

Dodatok c 1 k zmluv eo dielo 05062014
Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb
zmluva auditor.pdf (418.64 kB)
Zmluva o dielo 201420 k realizácii stavby strecha zdravotné stredisko
Zmluva o predaji motorového vozidla
Zmluva o záujmovom vzdelávaní detí s mestom Prešov
Dodatok č.1 k dohode č.12/hrady/2014/§54
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve k predaju parciel v k.ú. Kapušany k realizácii stavby R4 Prešov-severný obchvat
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve k predaju parciel v k.ú. Fintice k realizácii stavby R4 Prešov-severný obchvat
Zmluva o termínovanom úvere č.40/027/14
Zámenná zmluva k zámene nehnuteľností uzatvorená dňa 21.10.2014
Zmluva o dielo č. 201414 so XANAX s.r.o. k realizácii stavby "Odstránenie havarijného stavu Strechy objekt telocvičňa".
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Ć.2/2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ID predajcu ID 078DSPO4
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Číslo zmluvy: A 1888247 .
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.3/2009 zo dňa 30.7.2009.
dodatok c 2 .pdf (246.78 kB)
Dodatok č.1 k dohode č. 102/2014/§10
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2/2012 uzatvorenej dňa 26.9.2012 k predaju parcely č. KN C 1500/37
Dodatok č. 1 k MZ č. MZ 006 0 - 2012 zo dňa 19.1.2012 na zabezpečenie stavebného dozoru k projektu Protipovodňové opatrenia v obci kapušany - Úprava toku Ladianka
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 10/03/2014 s Luma - SK spol. s.r.o. pri realizácii stavby"Odstránenie havarijného stavu - fasáda telocvičňa na ZŠ Kapušany"
Zmluva o dielo č. 10/2014 so SCHOTT s.r.o. na realizáciu stavby Vybudovanie priekopy a vjazdov na ul. Bardejovska
Príkazná zmluva s rezbárom 3 k realizácii projektu Ako v rozprávke
Príkazná zmluva s rezbárom 2 k realizácii projektu Ako v rozprávke
Príkazná zmluva s rezbárom k realizácii projektu Ako v rozprávke
Zmluva o poskytnuti koncertu TUBLATANKA
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti podľa §49 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene adoplnení zákona 445/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní.
Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek č. SB/2014/20/EH s Ticketportal SK, s.r.o.
Zmluva č. 403/2014/OK o poskytnutí dotácie z PSK na monografiu Kapušany 1248
Zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 1/2014 s MuCOMED s.r.o. na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku
zmluva mucomed.pdf (291.87 kB)
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s VVS a.s. za účelom realizácie stavby "Kapušany, smer ŽSR - preložka vodovodu"
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z nadačného fondu SPPoločne pri nadácii SPP
zmluva spp.pdf (325.36 kB)
Zmluva o dielo č. 02072014 so XANAX, s.r.o. Prešov k realizácii rekonštrukcie spojovacej chodby a kuchyne školskej jedálne
Poistná zmluva č.11 1 2008, Úrazové poistenie - 102 krátkodobé - hradné práce.
poistna zmluva.pdf (776.10 kB)
Príkazná zmluva na Odborného koordinátora pamiatkovej obnovy v projekte Konzervácia predhradia a paláca hradu Kapušany, 3. etapa
Dohoda č. 12/hrady/2014/par.54 o poskytnutí fin. príspevku na vykonávanie obnovy hradu
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2014 na predaj pozemku par. č. KN C 1575
Hromadná licenčná zmluva SOZA o použití hudobných diel .
Zmluva o dielo č. 16062014 s Luma - SK spolo. s r.o. k realizácii oplechovania atiky a časti strechy jedálne
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2014 číslo MK-3153/2014/7.1
Zmluva o dielo č. 05062014 s Luma SK spol. s r.o. k realizácii opravy strechy zdravotného strediska, maľba jedáleň, obrubníky, kazetový strop
Zmluva o dielo č. 002/2014 s TRIGLAV s.r.o. na vykonanie archeologického výskumu hradu Kapušany v rámci 3. etapy konzervácie
Zmluva o dielo č. 26052014 s Luma - SK spol.s r.o. na rekonštrukciu strechy jedálne ZŠ s MŠ
Kúpna zmluva s VVS a.s. na kúpu pozemku pod ČS p.č. 109/3
PRÍKAZNA ZMLUVA č. PL/17/PO/2014/EL s RZMOS Prešov - Šariš na zabezpečenie VO na nákup elektrickej energie
kapuany el 1.pdf (353.40 kB)
PRÍKAZNA ZMLUVA č. PL/17/PO/2014/PL s RZMOS Prešov - Šariš na zabezpečenie VO na nákup zemného plynu
kapuany pl 1.pdf (317.54 kB)
Dodatok č.4 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 40/047/09
Dodatok č.3 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 40/013/11
Kúpna zmluva s VVS a.s. na predaj pozemku KN C 109/3 o výmere 30 m2
DODATOK č.1 K zmluve o dielo: SOD SK402/4/2014 uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR 2014 číslo MK-1776/2014/1.4. Konzervácia predhradia a paláca hradu Kapušany 3 etapa.
Kúpna zmluva č. 3/2014 na kúpu pozemku C KN 1575
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.7.2009.
Zmluva o dielo č. 20/03/2014 s LUMA - SK spol. s r.o. na odstránenie havarijného stavu Strecha telocvične a vstup
Dodatok č. 14 k poistnej zmluve číslo 17-4-4873
dodatok 14.pdf (464.04 kB)
Zmluva o dielo č. 10/03/2014 s LUMA - SK spol. s r.o. na odstránenie havarijného stavu Fasáda telocvične
Dohoda o spolupráci.Príprava rozhodnutí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Zmluva o dielo č. 4909.4070009FNO s EUROVIA SK a.s na rekonštrukciu miestnych komunikácií
Rámcová zmluva so Smash, s.r.o. k vyhotoveniu internetovej stránky obce Kapušany
Dodatok č. 13 k poistnej zmluve číslo 17-4-4873
Zmluva o poskytnutí práv na používanie - softvér stavebná úradovňa
Dodatok č. 12 k poistnej zmluve číslo 17-4-4873
Zmluva o dielo s EMPEMONT Slovakia s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie verejného rozhlasu
Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR k akcii "Odkanalizovanie ul. Topoľova"
ZMLUVA O ZBERE A SPRACOVANÍ ELEKTROODPADU Č. 5/2014
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 2/2011 zo dňa 30.9.2011
Zmluva o záujovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce Kapušany medzi obcou Kapušany a súkromným CVČ ELBA
Zmluva o dielo k aktualizácii publikácie o obci kapušany z roku 2010
ZMLUVA O DIELO č. 01/03/2014, Zateplenie jedálne na Základnej škole.
KÚPNA ZMLUVA č.2/2014, uzatvorená 13.2.2014 na Obecnom úrade v Kapušanoch. Predaj nehnutelnosti.
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi povinným Prevužňák peter a Čuhová Lenka a oprávneným Obec Kapušany
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi povinným Vyšňovský Stanislav a oprávneným Obec Kapušany
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu.
Kúpna zmluva č. 1/2014 uzatvprená medzi Obcou kapušany a Slavomírom Gmitterom na predaj par. č. 1500/49
Zmluva č.50-11-184/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností.
Zmluva o technickej podpore číslo TP38/13. Technická podpora.
Zmluva o poskytnutí práv na používanie číslo PP 32/13. Softér.
Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku č.4600048.
Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku č.4600049.
Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku č.4600047
Počet zobrazených