Dnes je 21.05.2024, meniny má Júlia zajtra Želmíra
Z histórie
 • 1249 -najstaršia správa o hrade Tubul
 • 1300 -vymrel rod Maglódň
 • 1312 -hrad dobylo vojsko Karola Róberta
 • 1332 -najstaršia zmienka o farnosti Kapušany -farár Vitus de Kapi -kráľ Karol dovoľuje právo slobodného prisťahovania
 • 1347 -kráľ Ľudovít daruje kráľovský majetok Magloch Capy Petrovi Poharosovi
 • 1352 -kráľ Ladislav prikazuje krajinskému sudcovi odložiť proces ohľadne výmeny majetku Alaszy za majetok Capy
 • 1394 -Ján Prepost de Moridica a majster Ján so synom vtrhli na majetok Kapušany
 • 1405 -kráľ Žigmund udeľuje Petrovi a Andrejovi de Teten šľachtictvo a erb, oni odkladajú svoje rodné meno a zakladajú pre seba i svoje potomstvo rod Kapyovcov podľa katastra Kapušian
 • 1409 -po smrti Poharusa pripadlo panstvo aj hrad kráľovi
 • 1410 -povolenie na stavbu nového hradu od kráľa Žigmunda pre šľachtica Andreja z Kapušian
 • 1418 -kráľ udeľuje schválenie pre erb Kapyovcov -mestečko získalo trhové a jarmočné právo
 • 1440 -kráľ Vladislav daroval hrad šľachticom z Rozhanoviec
 • 1453 -kráľ Ladislav odníma práva k majetku Jánovi de Kapy
 • 1465 -boj vojsk Mateja Korvína proti bratríkom na území obce
 • 1468 -kráľ Matej Korvín poveril Imricha Szapolyaiho aby obsadil hrad
 • 1537 -Leonard Vets, cisársky hlavný veliteľ dobyje hrad -Kapyovci sa stali prívržencami Szapolyaiho 1658 -Narodil sa Gabriel de Kapy, teológ a filozof
 • 1685 -Thokoly dobyje hrad ale gen. Schultz ho prinavráti späť
 • 1709 -Telekessy dá hrad vypáliť ( 9.júla )
 • 1712 -vdova po Gabrielovi de Kapy E.Gergelakyová dá hrad znovu postaviť
 • 1715 -V dôsledku rozhodnutia uhorského snemu je hrad odsúdený na zánik -majiteľka Eva Gergelakyová je nútená hrad podpáliť
 • 1728 -v Trnave zomrel Gabriel de Kap
 • 1747 -Ján Jastrabský -prvý farár
 • 1772 -vznikol tereziánsky urbár
 • 1785 -založená farnosť ako ju poznáme dnes
 • 1786 -prvé sčítanie obyvateľstva
 • 1817 -narodil sa ThDr. Gabriel de Kapy
 • 1834 -posledný pohreb v krypte pod kostolom
 • 1837 -najstaršia známa pečať
 • 1848 -zrušenie poddanstva
 • 1850 -epidémia cholery
 • 1858 -požiar kostola
 • 1872 -zomrel ThDr. Gabriel de Kapy
 • 1873 -epidémia cholery
 • 1885 -výstavba železnice Kapušany - Bardejov
 • 1888 -ďalší požiar kostola a jeho reštaurácia
 • 1890 -prvá rímsko.kat. škola v obci
 • 1893 -železnica daná do prevádzky -postavená stará železničná stanica
 • 1900 -cirkevná škola zoštátnená
 • 1923 -zamurovaná krypta pod kostolom -do kostola zakúpený nový organ
 • 1924 -nová krížová cesta
 • 1928 -epidémia šarlachu -posviacka nového zvona
 • 1929 -prvá návšteva biskupa Mons. Jozefa Čárskeho
 • 1930 -vybudovaná a posvätená škola
 • 1931 -oprava interiéru kostola
 • 1932 -oprava oltárov poškodených požiarom -výmaľba chrámu
 • 1935 -ľudové misie
 • 1930 -začína výstavba železnice Prešov -Kapušany -strážske a výstavba novej stanice -obec navštívil ministerský predseda a neskorší prezident Slovenského štátu Dr. Jozef Tiso
 • 1940 -pri kostole postavená kaplnka -oprava fary zvonka a zapojenie elektroinštalácie do fary a kostola -návšteva biskupa Mons. Jozefa Čárskeho
 • 1941 -kostol ozdobený elektrickými sviecami -nový betlehem pre kostol
 • 1942 -exportácia židovských rodín a cigánov -pri planírovaní brehu kostola objavený starý cintorín
 • 1943 -železnica daná do prevádzky -návšteva prezidenta dr. Jozefa Tisa -posviacka obnoveného Božieho hrobu
 • 1944 -do obce prišiel prvý lekár -generálna oprava starej železničnej stanice
 • 1945 -oslobodenie obce 19. januára -vytvorený Miestny národný výbor -vnútorná prestavba kaštieľa
 • 1949 -zavedený elektrický prúd -otvorený Notársky úrad -do obce prišiel prvý zubný lekár
 • 1950 -prvýkrát založené celoobecné JRD
 • 1959 -druhýkrát založené celoobecné JRD
 • 1960 -žiaci dostali učebnice a učebné pomôcky -do obce prišiel prvý detský lekár
 • 1962 -odovzdaná základná deväťročná škola
 • 1963 -otvorená materská škola -abnormálna zima ( viac ako -30 stupňov )
 • 1964 -zakladá sa hokejové mužstvo
 • 1965 -záplavy, slabá úroda
 • 1966 -zriadená kancelária VB -dokončená budova novej pošty
 • 1968 -v januári tuhá zima ( -35 stupňov ) -založená pobočka Matice slovenskej -oprava kostola
 • 1969 -buduje sa nové Zdravotné stredisko
 • 1970 -obnova parku pri kostole
 • 1972 -dobudovaný športový areál Základnej školy - VB sídli v novej budove
 • 1973 -na futbalovom ihrisku vybudované šatne a spoločenská miestnosť
 • 1978 -začína sa činnosť v zdravotnom stredisku -Benzinol daný do prevádzky -futbalové družstvo zostupuje do II. Triedy
 • 1979 -po prvýkrát sa predstavil divadelný súbor
 • 1980 -zaznamenaný pokles v návštevnosti kina -farský úrad presťahovaný do domu odkúpeného od rod. Šlepeckej -zbúraný kaštieľ
 • 1982 -natáčanie filmu Pásla kone na betóne -výmaľba interiéru kostola
 • 1984 -začína výstavba mäsny
 • 1986 -posledné voľby pred pádom komunistickej diktatúry
 • 1987 -folklórny súbor kapušančan sa po prvýkrát oficiálne predstavuje
 • 1989 -založenie VPN -pokračuje plynofikácia a inštalácia vodovodu
 • 1990 -končí prevádzka miestneho kina -prvé slobodné komunálne voľby - Ján Pribula zvolený za starostu obce
 • 1991 -začiatok výstavby novej fary
 • 1992 -začiatok výstavby Domu smútku
 • 1993 -ukončená hrubá stavba Domu smútku -usporiadaný I. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce -v septembri kolaudácia fary
 • 1994 -dokončená plynofikácia obce -omša na hradnom vrchu a posviacka kríža -koncom novembra daný Dom smútku do prevádzky -začiatok výstavby čističky odpadových vôd
 • 1996 -začína sa oprava interiéru a exteriéru kostola ( spojená s hrubým a necitlivým zásahom do celkového charakteru chrámu, odstránenie bočných oltárov, položenie novej podlahy…) -vypracovávajú sa projekty celkovej úpravy obce
 • 1997 -dokončená reštaurácia kostola -začína sa výstavba námestia v obci.
 • 1998 -ukončená 1. etapa úpravy námestia, v auguste oslava 750. výročia 1. písomnej zmienky.
 • 2001 - výstavba technickej infraštruktúry pre 40 bj. pod hradom
 • 2002 - prevzatie ZŠ a MŠ pod správu obce, výstavba kanalizácie a ČOV, príprava na zriadenie spoločnej úradovne.
 • 2003 -